Geodone

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa Ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Označenie prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov:
 

GEODONE, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 894/30
Vrbové 922 03
IČO: 36 254 444

Roman Klčo
Hviezdoslavova 894/30
Vrbové 922 03
IČO: 34 664 378

RK Piešťany s.r.o.
Hviezdoslavova 894/30
Vrbové 922 03
IČO: 50 215 761

 
Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov informuje dotknuté osoby, že majú:

– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
– právo namietať proti spracúvaniu,
– právo na prenosnosť údajov,
– právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
– právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
– právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
– právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:

a) účel spracúvania
b) kategórie dotknutých osobných údajov
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

Žiadosti o poskytnutie osobných údajov, odvolania sú hlasov so spracúvaním osobných údajov a žiadosti o výmaz osobných údajov je možné podávať v prevádzke prevádzkovateľa GEODONE, spol. s r.o., Hviezdoslavova 894/30, Vrbové 922 03, IČO: 36 254 444, v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod. Formuláre ku žiadostiam a odvolaniam je možné vyzdvihnúť u prevádzkovateľa.
Vypísané formuláre posielajte poštou na adresu GEODONE, spol. s r.o., Hviezdoslavova 894/30, Vrbové 922 03, IČO: 36 254 444 alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: geodone@geodone.sk.

 
Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií v súvislosti s ochranou osobných údajov
Kontaktná osobafunkciae-mailový kontakttelefonický kontakt
Roman Klčokonateľgeodone@geodone.sk+421 905 475 236

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v našich verejných priestoroch.

Dôvod spracúvania osobný údajov
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame, aby sme mohli plniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov, oprávnených záujmov, ktoré sledujeme a zo zmluvných vzťahov.

Účel spracúvania osobný údajov
Osobné údaje spracúvame na účelPrávny základ
Personalistika a mzdyPlnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Spracovania účtovných dokladov a daníPlnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Plnenie zákonných povinnostíPlnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl 6 odst. 1 písm. e) GDPR)
Ochrana verejného poriadkuOprávnený záujem (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Zabezpečenie Informačnej bezpečnostiPlnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Zmluvné vzťahy s fyzickými osobamiPlnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Vybavovanie sťažnostíPlnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Štatistické účelyČlánok 89 GDPR
ArchiváciaČlánok 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach
Kontrolné mechanizmyOprávnený záujem (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Uplatňujeme mechanizmy na ochranu verejného poriadku a prevenciu kriminality. Na tieto účely je v našich priestoroch nainštalovaný kamerový systém.

Tento kontrolný mechanizmus sleduje náš Oprávnený záujem (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Na výkon nášho Oprávneného záujmu a zákonného nariadenia môžeme podľa §30 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obmedziť niektoré vaše práva ako dotknutej osoby a na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

 

Zberáme o vás osobné údaje:

obrazový záznam vašej podoby.

 

Záznamy z kamerového systému uchovávame po dobu:

14 dní v prípade, že nie je potrebné vytvoriť kópie pre účely trestnoprávneho alebo priestupkového konania
v prípade potreby vytvorenia kópie záznamu pre účely trestnoprávneho alebo priestupkového konania rozhodne o dobe spracúvania a archivácie príslušný súd alebo orgán činný v trestnom konaní

Vaše osobné údaje z kamerového systému sa nezverejňujú, nesprístupňujú ani neposkytujú tretím stranám. Výnimku z uvedeného tvoria iba súdy a orgány činné v trestnom konaní, ktoré nás môžu požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov na základe zákonného nariadenia alebo predpisu.

Cezhraničný prenos

Cezhraničné prenosy osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie štandardne neuskutočňujeme. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje dotknutých osôb prenesené do tretích krajín v rámci zamestnaneckých mobilít, ktoré umožňujú pracovné pobyty v zahraničí. K prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín môže dochádzať aj v prípade, ak dotknutá osoba požaduje zaslanie potvrdenia o zamestnávateľovi.

Osobné údaje je možné bez obmedzení prenášať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov:
Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada (komerčné organizácie), Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika, Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime PrivacyShield) a zoznam krajín schválenom EÚ, ako sa uvádza v Úradnom vestníku EÚ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_sk

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

GAMA Ekonomik s. r. o., Ružinovská 5, Bratislava 821 02, IČO: 45 275 416 (vedenie účtovníctva)
DACTYL s.r.o., gen. M. R. Štefánika 208/3, Vrbové 922 03, IČO: 44 847 718
Poštoví doručovatelia (v obmedzenom rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa/sídlo)

Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame dovtedy, pokým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Dobu uchovávania nám určujú niektoré zákonné nariadenia a predpisy. V prípade, že dobu uchovávania nie je možné zo zákonov a nariadení určiť, určujeme dobu uchovávania prostredníctvom svojich vnútorných predpisov alebo dobu uchovávania zakotvujeme do zmlúv.
Osobné údaje dotknutých osôb uchovávané na základe Súhlasu, po jeho odvolaní ďalej nespracúvame. Osobné údaje dotknutých osôb však zostávajú v niektorých informačných systémoch pre splnenie si zákonných povinností.

Zásady používania súborov cookie
Na účely správneho fungovania nášho webového sídla využíva naše webové sídlo súbory cookies.
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve nášho webového sídla. Používaním súborov cookies neporušujeme zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním nášho webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.
Súbory cookies pomáhajú napr.:
k správnej funkčnosti webového sídla
pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií,
pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie,

Rozdelenie súborov cookie, ktoré používame:

Podľa doby platnosti
Používame tzv.. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

 

Podľa účelu:

 

kľúčové (funkčné) cookies – bez nich nemôže naše webové sídlo fungovať
analytické – umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií.

Podľa nich vieme naše webové sídlo lepšie prispôsobiť potrebám návštevníkov. Používame analytický nástorj Google Analytics, ktorý zaznamenáva prístupy na naše webové sídlo, informácie o fungovaní tohto nástroja môžete nájsť na webovej stránke:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Používanie alebo obmedzenie používania súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach podpory vášho prehliadača.